O nás

Židovská náboženská obec Bratislava (ŽNO) je cirkevnou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou. ŽNO je nástupníckou organizáciou Bratislavskej Ortodoxnej židovskej obce a Kongresovej-Neologickej židovskej obce, ako aj náboženských židovských spolkov a združení, ktoré pôsobili na území mesta Bratislava pred 2. svetovou vojnou.

Písomne doložené dejiny židovskej komunity na území nášho mesta siahajú až do polovice 13. storočia. Inštitucionalizácia židovskej komunity, bola v jej modernom ponímaní kreovaná v závere 17. storočia. ŽNO Bratislava je popri ŽNO Nitra najstaršou, na území Slovenskej republiky kontinuálne fungujúcou židovskou cirkevnou inštitúciou.

ŽNO združuje občanov SR, ako aj cudzích štátnych občanov, ktorí majú minimálne jeden rok trvalý pobyt na území SR, hlásiacich sa k židovskému vierovyznaniu, židovskej národnosti alebo pôvodu.

ŽNO je otvorená ortodoxnému, konzervatívnemu, ako aj progresívnemu smeru judaizmu.

ŽNO zabezpečuje rozvoj náboženského a kultúrneho života svojich členov, ako aj sociálnu starostlivosť o svojich členov. V okruhu svojej územnej pôsobnosti sa stará o rozvoj a údržbu židovských kultúrnych a náboženských pamiatok.

ŽNO podporuje vzdelávanie svojich členov v židovských tradíciách a prispieva k vzdelávaniu verejnosti o judaizme, židovskej histórii a kultúre.

ŽNO aktívne vystupuje proti všetkým prejavom antisemitizmu, rasizmu, xenofóbie, nacizmu, fašizmu, proti akejkoľvek diskriminácii a chráni pamiatku židovských obetí holokaustu.

Najvyšším exekutívnym orgánom ŽNO je Zhromaženie členov ŽNO. Medzi Zhromaždeniami členov ŽNO, preberá exekutívne právomoci predstavenstvo ŽNO a vedenie ŽNO.

Vedúcou osobnosťou náboženského života ŽNO, je hlavný rabín ŽNO. Túto funkciu vykonáva v súlade s tradíciami našej ŽNO a na základe formálneho rozhodnutia predstavenstva ŽNO, od roku 2018 hlavný rabín Baruch Myers.

Na pôde ŽNO pôsobia rôzne židovské záujmové, kultúrne a vzdelávacie organizácie a spolky (B’nai B’rith Tolerancia, Slovak Maccabi Organisation, Ukrývané deti - THC Slovensko, Klub seniorov, SÚŽM, atď.).

 

KONTAKT

ŽNO Bratislava

Kozia 18
814 47 Bratislava

tel.: +421 2/5441 6949
mobil: +421 903 233 163
e-mail: tajomnik@znoba.sk

Kontakt

ŽNO Bratislava
Kozia 18
814 47 Bratislava

tel.: +421 2/5441 6949
mobil: +421 903 717 134
e-mail: tajomnik@znoba.sk